KING OF THE WORLD – Yi Liu

KING OF THE WORLD  (Director/Screenwriter/Cinematographer)

King of the World TRAILER from Yi Liu on Vimeo.

Directed and shot by Yi Liu
Starring: Jia-Yin Tsai, Ya-Wen Jin, Min-Chun Chang, Tung-Cing Yang, Feng-Chang Chiu, Tse-Yi Lai

MOD比賽連結:https://www.facebook.com/mod.microfilm/videos/661625694216959/