WONDER – Yi Liu

WONDER (Director)

Director/Cinematographer/Editor: Yi Liu
Screenwriter: Jia-Yin Tsai
Starring: Jia-Yin Tsai, Ya-Wen Jin, Min-Chun Chang, Tung-Cing Yang, Feng-Chang Chiu, Tse-Yi Lai