D-DAY – Yi Liu

D-DAY (Director/Screenwriter/Cinematographer)

D-DAY TRAILER from Yi Liu on Vimeo.

Written/Directed/Shot by Yi Liu
Starring Chia-Yin Tsai, Ya-Wen Jin, Ya-Hui Chi, Wan-Ling Chien, Feng-Chang Chiu, Huan Liu, En-Yu Yeh, Tse-Yi Lai and He-Kun Zou

Full Video: https://www.youtube.com/watch?v=YFl7X-2Ftr0